BnF, Services, Services aux lecteurs

Le site BnF : la page d’accueil s’élargit à d’autres langues

27 août 2012

English

L’aviez-vous remarqué ? La page d’accueil du site bnf.fr s’ouvre en plusieurs langues. Outre l’anglais et l’espagnol, pour lesquels il existe une version traduite du site, une page de bienvenue existe désormais en allemand, italien, portugais, russe, arabe, chinois et japonais.

English - Español - Deutsch - Italiano - Português - Русский - عربي - 中文 - 日本語 Lire le reste de cet article »

Partager ce billet
 • TwitThis
 • Facebook
 • E-mail this story to a friend!
 • Print this article!
 • LinkedIn

BnF

BnF : Lecteurs / Lettori / Readers / Lesen / 利用者 / Lectores…

24 mars 2009

Deutsch - English - Español - Italiano - 日本語

Globe terrestre de Louis XIV, détail : trois navires hollandais - BnF Cartes et plans

Globe terrestre de Louis XIV, détail : trois navires hollandais - BnF Cartes et plans

Dans un précédent billet, nous avons évoqué la variété des pays et langues des lecteurs faisant des recherches à la Bibliothèque nationale de France. Un des points principaux est ici rappelé, dans quelques-unes de ces langues.
Parmi les lecteurs de la bibliothèque de recherche, 124 pays sont représentés. 26 % des lecteurs sont de nationalité étrangère. 83 % des lecteurs de la BnF résident en France et 68 % sont franciliens. Les lecteurs de nationalité étrangère les plus représentés viennent des cinq pays suivants : Italie, États-Unis d’Amérique, Allemagne, Royaume-Uni et Japon.

Lire le reste de cet article »

Partager ce billet
 • TwitThis
 • Facebook
 • E-mail this story to a friend!
 • Print this article!
 • LinkedIn

Ailleurs, Services

Blog Lecteurs et multilinguisme

1 mars 2009
English version
Dialogue entre le gris et le noir - BnF, Manuscrits, Français 25421, fol 23v

Dialogue entre le gris et le noir - BnF, Manuscrits, Français 25421, fol 23v

En ouvrant ce blog, nous nous sommes naturellement posé la question de la langue. L’usage du français seul nous semblait difficile à défendre et à justifier, si nous souhaitions favoriser avec cet outil un espace d’échanges avec tous les lecteurs de la BnF, sur place et à distance. La solution de l’anglais comme langue alternative s’est vite imposée, bien qu’insatisfaisante. Elle a sans doute permis le repérage du Blog Lecteurs BnF à l’international (au Japon, en Allemagne) et le premier commentaire publié quelques jours après l’ouverture du blog, par un internaute anglo/francophone.

Une réaction publiée sur Le carnet d’Ana, jeune femme canadienne spécialiste de la médiation culturelle et attentive aux pratiques et évolutions dans le monde des musées, se demandant pourquoi le Blog Lecteurs de la BnF choisissait de publier un billet bilingue, nous incite à expliquer aujourd’hui un peu mieux l’objectif de ce blog participatif. Le billet de bienvenue annonce assez clairement le souhait d’ouverture. Notre ambition est de permettre un échange avec les lecteurs de la Bibliothèque, où qu’ils soient et quelle que soit leur langue. Nous trouverons toujours une solution pour répondre à un message envoyé dans une autre langue que celles pratiquées par les membres de l’équipe de coordination.

Lire le reste de cet article »

Partager ce billet
 • TwitThis
 • Facebook
 • E-mail this story to a friend!
 • Print this article!
 • LinkedIn

Ailleurs, BnF

Bienvenue, all languages are welcome

13 décembre 2008
Les familles de langues dans le monde - Human Languages Families

Les familles de langues dans le monde - Human Languages Families

Česky Deutsch English Español Français Italiano 日本語 Lietuvių Magyar Nederlands Polski Português Română

 • [cs]

Vítejte ! Před deseti lety ve svém novém sídle postaveném v Paříži ve 13. okresu (sídlo François-Mitterrand), Národní knihovna Francie otvírala pro veřejnost vědeckou knihovnu. Při příležitosti tohoto výročí, Národní knihovna Francie zavádí nový blog pro dialog a výměnu se čtenáři a uživately internetových stránek. Každý publikovaný lístek bude pokud možno provázen anglickým překladem, nebo alespoňjeho souhrnem v angličtině.
Máte-li otázky či komentáře, neváhejte obrátit se na blogovou četu. Můžete psát ve vašem jazyce. Přejeme si umožnit blogistům, kteří nepíšou v angličtiněnebo ve francouzštině, komentovat, reagovat a účastnit se blogu. Naše četa se vynasnaží odpovědět na všechny položené otázky.

 • [de]

Willkommen! Vor zehn Jahren hat die Bibliothèque nationale de France mit ihrem neuen Erweiterungsbau in dem 13. Pariser Viertel ihre Forschungsbibliothek aufgemacht (Standort François Mitterrand). Anlässlich dieses Jubiläums hat die Bibliothèque nationale de France die Freude ihren Leser(inne)n und Internet-Benutzer(inne)n den Start eines neuen Weblogdiensts anzubieten. Wir werden es versuchen, eine englische Übersetzung oder -zumindest- eine Zusammenfassung unserer Mitteilungen einzutragen.
Haben Sie Fragen oder Bemerkungen, dann sind Sie herzlich dazu eingeladen, unsere Weblog-Redakteure zu erreichen. Sie dürfen Ihre Muttersprache gebrauchen. Wir möchten den Weblog-Benutzer(inne)n, die weder Englisch noch Französisch beherrschen, die Gelegenheit geben, zu reagieren und mitzumachen, Kommentare zu schreiben. Möglichst wird das Weblog-Team auch versuchen, Ihre Fragen zu beantworten.

 • [en]

Welcome! Ten years ago, the French National Library opened its Research Library to the public, on a new site in Paris (13th arrondissement, site François-Mitterrand). Celebrating this anniversary, the Bibliothèque nationale de France [French National Library] is pleased to announce the opening of a new blog, dedicated to exchanges with its users. We’ll try to give an English version of our posts, as much as possible or, at least, a summary.
Please feel free to contact the blog team if you have questions and comments. You can use any language. We will do our best to give non-French or non-English speaking users an opportunity to comment, react, participate, and the blog team will try to answer their questions as well.

 • [es]

Bienvenidos! Hace diez años, la Bibliothèque nationale de France abría al público su biblioteca de investigación en el nuevo edificio construido en el distrito 13 de París (site François-Mitterrand). Con ocasión de este aniversario, la Bibliothèque nationale de France tiene el placer de anunciar el lanzamiento de un nuevo blog de intercambios con sus usuarios y con los internautas. Trataremos de dar una traducción en inglés de nuestros textos, o, por lo menos, un resumen.
No dude en contactar el equipo del blog si desea formular preguntas o comentarios. Puede escribir en su idioma. Deseamos dar a los lectores de este blog que no hablan inglés o francés la oportunidad de escribir comentarios, de reaccionar, de participar. El equipo del blog tratará, en la medida de lo posible, de contestar a las preguntas que se planteen.

 • [fr]

Bienvenue ! il y a dix ans, la Bibliothèque nationale de France ouvrait sa bibliothèque de recherche au public, sur le nouveau site construit à Paris dans le 13e arrondissement (site François-Mitterrand). A l’occasion de cet anniversaire, la Bibliothèque nationale de France a le plaisir d’annoncer le lancement d’un nouveau blog d’échanges avec ses utilisateurs et les internautes. Nous essaierons de donner un traduction en anglais de nos billets ou, au moins, un résumé.
N’hésitez pas à joindre l’équipe du blog si vous avez des questions ou commentaires. Vous pouvez écrire dans votre langue. Nous souhaitons donner aux lecteurs de ce blog qui ne parlent pas l’anglais ou le français l’occasion d’écrire des commentaires, de réagir, de participer. L’équipe du blog tentera, autant que possible, de répondre également aux questions posées.

 • [hu]

Isten hozott a Francia orszagos könyvtàr lapjàra ! 10éve a 13-ik parizsi kerültben a François Mitterrand Könyvtàrt, az ùj tudomànyos könyvtàrt avatta fel a Francia Orszàgos Könyvtàr.
Ezzel az alkalommal fünek-fànak hireszteli, hogy internetfelhasznaloknak. egy ùj blogot ajànl. A lapjai angol nyelvü összefoglalàsa olvasando.

 • [it]

Benvenuti ! Dieci anni fa, la Bibliothèque nationale de France apriva al pubblico le porte della sua biblioteca di ricerca sul luogo della nuova sede di Parigi XIII° (sede François-Mitterrand). In occasione di questo anniversario, la Bibliothèque nationale de France ha il piacere di annunciare l’apertura di un nuovo blog per dialogare con i suoi utenti e internauti. Faremo in modo di dare una traduzione in inglese dei nostri post o, almeno un riassunto.
Non esitate a unirvi all’équipe del blog se avete domande o commenti da fare. Potete scrivere nella vostra lingua. Desideriamo dare ai lettori di questo blog che non parlano l’inglese o il francese l’occasione di scrivere commenti, di reagire, di partecipare. L’équipe del blog tenterà, nella misura del possibile, di rispondere ugualmente alle domande che saranno poste.

 • [ja]

『フランス国立図書館にようこそ!フランス国立図書館ではパリの13区にあるトルビアックの新館が開館されて十年になります。これを記念して利用者とインターネット·ユーザーのためのブロッグが公開されます。英語の翻訳も用意されます。ご質問·ご意見がありましたら、ぜひこのブロッグをご利用ください。ブロッグのスタッフができるかぎりご質問にお答えいたします。』

 • [lt]

Sveiki atvykę ! Prieš 10 metų Prancūzijos nacionalinė biblioteka atidarė visuomenei savo mokslinę biblioteką naujose patalpose Paryžiaus 13-ajame arondismente (François-Mitterrand pastate). Šio jubiliejaus proga, Prancūzijos nacionalinė biblioteka maloniai praneša apie naujo tinklaraščio - BLOG pasirodymą žinių apsikeitimui su savo skaitytojais ir internautojais. Mes pasistengsime jums pateikti žiniatinklius anglų kalba, arba bent jau padaryti jų santrauką.

Jei jūs turite klausimų ar komentarų, nepasikuklinkit kreiptis į mūsų tinklaraščio redakciją. Jūs galite rašyti savo gimtąja kalba. Mes norėtume duoti šio tinklaraščio skaitytojams, nekalbantiems anglų ar prancūzų kalbomis, galimybę rašyti komentarus, reaguoti, bendrininkauti. Tinklaraščio darbuotojai pasistengs, kaip galės, atsakyti taip pat į pateiktus klausimus.

 • [nl]

Welkom! Tien jaar geleden opende de Bibliothèque nationale de France de deuren van de onderzoeksbibliotheek voor het publiek, op de nieuwe plek in het 13e arrondissement van Parijs (”François-Mitterrand” geheten). Ter gelegenheid van dit jubileum lanceert de Bibliothèque nationale de France een nieuw weblog voor gebruikers van de bibliotheek en voor internetters. Wij zullen proberen om van onze berichten een Engelse vertaling of op zijn minst een samenvatting te geven.

Neemt u gerust contact op met de redactie van ons weblog als u vragen of opmerkingen heeft
. U kunt in uw eigen taal schrijven. Lezers van dit blog die geen Engels of Frans spreken willen wij de gelegenheid geven om commentaar te geven, te reageren en om deel te nemen. De redactie van ons weblog zal ook zoveel mogelijk proberen antwoord te geven op uw vragen.

 • [pl]

Witajcie ! Mija dziesięć lat odkąd Biblioteka narodowa Francji im. François Mitteranda otworzyła podwoje części naukowej swojego nowego gmachu usytuowanego w 13-tej dzielnicy Paryża. Z okazji tej rocznicy BnF ma przyjemność zainaugurować nowy blog, którego celem jest ułatwienie dialogu i wymiany opinii z użytkownikami biblioteki i internautami.
Jeśli macie jakiekolwiek pytania lub komentarze, zachęcamy do kontaktu z ekipą blogu. Możecie pisać po polsku, pragniemy bowiem dać mozliwość aktywnego uczestniczenia użytkownikom blogu nie znającym francuskiego ani angielskiego. Postaramy się w miarę możliwości odpowiedzieć na zadane pytania.

 • [pt]

Benvindo ! Há dez anos, a Bibliothèque nationale de France abriu sua biblioteca de pesquisa para o público, no novo conjunto de edifîcios construídos em Paris, no 13e arrondissement. Para festejar esse aniversário, a Bibliothèque nationale de France tem prazer de anunciar o lançamento de um novo blog acessivel aos internautas de modo geral. É intenção nossa que as informações contidas nele recebam tradução para o inglês.
Não deixe de contatar a equipe do blog se você tiver dúvidas ou comentários. Você pode escrever em sua própria língua. Nós pretendemos oferecer aos internautas desse blog a oportunidade de enviar seus comentários, interagindo e participando, mesmo que não falem francês ou inglês. A equipe tentará, na medida do possível, responder às perguntas apresentadas.

 • [ro]

Bine aţi venit ! acum zece ani, Biblioteca naţională a Franţei inaugura sălile de cercetare în noul său sediu construit la Paris în arondismentul al XIII-lea (situl François Mitterrand). Cu ocazia acestei aniversări, Biblioteca naţională a Franţei are plăcerea de a vă anunţa lansarea unui nou blog de discuţii cu utilizatorii acesteia şi cu navigatorii Internet. Vom încerca de fiecare dată să dăm o traducere în limba engleză a titlurilor noastre sau, daca nu, cel puţin un rezumat.
Dacă aveţi întrebări sau comentarii, vă rugăm să ne scrieţi. Puteţi să ne scrieţi în limba dumneavoastră. Dorim să dăm cititorilor acestui blog, care nu vorbesc engleza sau franceza, ocazia de a-şi scrie comentariile, de a reacţiona, de a participa. Echipa ce se ocupă de acest blog va încerca, de asemenea, să răspundă, pe cât posibil, la întrebările puse.

 • Remerciements pour les traductions à :

Lenka Bobova (Česky) - Diane Tridoux (Deutsch) - Carmen Guy (Español) - Vito Castiglione (Italiano) - Véronique Béranger (日本語) - Regimantas Petronis (Lietuvių) - René Louvrié (Magyar) - Henja Vlaardingerbroek (Nederlands) - Marius Olczykowski et Elisabeth Walle (Polski) - Régine Piersanti (Português) - Rodica Paleologue (Română) -

Source images : Wikimedia commons

Partager ce billet
 • TwitThis
 • Facebook
 • E-mail this story to a friend!
 • Print this article!
 • LinkedIn